CASE Göteborg

Language: EN / SE

Water-safe infrastructure and construction projects

Viktiga innovationer
(i) Digital miljöövervakning för efterlevnad av lagar vid större byggprojekt; (ii) System för övervakning och prognostisering av vattenkvalitet med integrerad rening av dagvattnet. (iii) Realtidsplattform för stadens yt- och dagvattenkvalitet, kopplad till aktiviteter på vetenskapscentrum Universeum för att främja vattenvänligt beteende.

Sektorer
Byggbranschen, infrastrukturprojekt, rening av dagvatten, avloppssystem, miljöbedömningar, vattenreningsverk.

Särskilt fokus
SDGs: 6,11,12,14.

Miljöskydd: God ekologisk och kemisk status. Nationellt miljömål "Giftfri miljö". Rättslig efterlevnad: Weserdomen, direktivet om vattenrening i städerna.

Marknad: Vattenövervakning för infrastrukturprojekt kommer att krävas för laglig efterlevnad och med open source-verktyg och plattformen som utvecklats i SCOREwater kommer kostnaden bli betydligt mindre än de enorma summor som spenderas på infrastrukturprojekt i EU.

Målgrupp: Stadsinvånare, lokala myndigheter, vägadministrationsmyndigheter, icke-statliga organisationer, byggbranschen, skolor, besökare på vetenskapscenter.

Bakgrund: Under de kommande 20 åren kommer mer än 100 miljarder euro att investeras i konstruktion, återuppbyggnad, utvidgning och förtätning av Göteborgs stad, samt byggande av infrastruktur i regionen. Göteborg är en kuststad vars vattenresurser är viktiga för dricksvatten, rekreation, fiske och turism. Västlänken, en tågtunnel som ska öka kapaciteten och minska sårbarheten för järnvägstrafiken i regionen, är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Byggprojekt av den här typen kan innebära flera risker, exempelvis partiklar och föroreningar transporteras via dagvattnet och det kombinerade vattenledningsnätet, breddning av avloppsvatten eller direkt avrinning till vattenmassorna i staden. Göteborgs Stad har ansvaret för övervakningen och efterlevnaden av vattendirektivet i stadens vattendrag. De finns är särskilt oro för Gullbergsån och hamnkanalerna som är biflöden till Göta älv, som både är en dricksvattenresurs och rinner direkt ut i havet. Många medborgare är oroliga för kostnaderna för infrastrukturinvesteringarna samt den potentiella miljöpåverkan de har.

Syfte
Syftet är att i överensstämmelse med målen för hållbar utveckling (SDG) 12, 11 och 6, efterleva principen om icke-försämring under infrastrukturutveckling (Weserdomen) och kontroll av breddning av avloppsvatten enligt avloppsdirektivet. Samt öka allmänhetens medvetenhet om ytvattenkvaliteten i staden, främja ”vattenvänligt” beteende (därmed främja ett vattenansvarigt samhälle) och tillhandahålla information om de verkliga effekterna av infrastrukturprojekt på urbana vattenresurser.

Tillvägagångssätt
Detta ska uppnås genom att uppskatta nivåer av föroreningar i dagvatten från Västlänken och stadens byggplatser genom att ansluta vattenkvalitetssensorer till SCOREwater-plattformen och analysera data med hjälp av artificiell intelligens. Direkt förorenat dagvatten skickas till lokala vattenreningsstationer med kostnadseffektiv ”blågrön” teknik, med hjälp av Chitosan, för effektiv behandling av dag- och processvatten från byggarbetsplatsen. Vi ska även implementera övervakning av vattenkvalitet med hög frekvens och upplösning med hjälp av sensorer i recipienten Göta älv, för att ansluta mottagare från föroreningar från byggplatser. Mätningar av dagvattenvolymer och breddning av avloppsflöden med kostnadseffektiva trådlösa sensorer för massdistribution i enlighet med avloppsdirektivet. IVL och slutanvändare Göteborgs stad kommer också att analysera sociala och organisatoriska faktorer som möjliggör den tekniska utvecklingen.

Resultat
Ett smart vattenhanteringssystem för miljöövervakning och laglig efterlevnad (Weserdomen, avloppsdirektiv) under byggprojekt. Kartbaserade gränssnitt för webb- och applikationer som ger allmänheten, företag och lokala myndigheter en inkluderande, interaktiv informationsplattform för vattenkvalitet och övervakning av dagvattenmängd. Aktiviteter på vetenskapscentret Universeum för att öka allmänhetens medvetenhet om avlopps-, yt- och dricksvattencykeln för att främja vattenvänligt beteende.

Innovation utöver fallstudien: Tillhandahålla nya verktyg till den digitala marknaden för övervakning av överensstämmelse med WFD (övervakning av vattendrag och Weserdomen) och UWWTD (breddning av avloppsvatten). Innovationen drivs av: i) Ökad upplösning i övervakning av dagvatten, både i mätpunkter (fler sensorer) och i tid (realtidsdata som samlas in till SCOREwater-plattformen), ii) Förutsägelse av lokala föroreningsnivåer baserat på andra mätningar och maskininlärning, iii) Öppna data, kartbaserade gränssnitt, skalbara till andra stads- och landsbygdsområden, vilket ger en snabb överblick över statusen för dagvatten och avloppsvattensystem samt mottagare i recipienter.

Flyer Goteborg

Download